ویژگی های همکار ما

با همکار ما میتونید خیلی از کاراتون رو به راحتی مدیریت کنید

مدیریت دفتر مهندسی

مدیریت آسان دفاتر مهندسی، بایگانی نقشه ها و مدارک و مدیریت پرداخت ها و دسترسی راحت به آنها در هر زمان و مکان

مدیریت پروانه های مهندسی

مدیریت پروانه های مهندسی خود از جمله تاریخ تمدید،ارتقا و ... را به همکار ما بسپارید

مدیریت و بایگانی گزارشها

تمامی گزارش های خود را با خیال راحت بر روی سرورهای همکار ما آپلود و بایگانی کنید

تقویم با قابلیت یادآوری کارها

به کمک تقویم همکار ما به راحتی فعالیت و کارهای خود را ثبت و زمانبندی کنید

مدیریت دوره های ارتقا پایه

دوره های ارتقا پایه مورد نیاز شما را مشخص و با تمام جزئیات نشان خواهد داد

مدیریت پروژه های مهندسی

به راحتی پروژه های خود را ثبت کنید سایر مهندسان را به پروژه اضافه کنید و به صورت مستقیم با آنها در ارتباط باشید

گزارش نویسی اتوماتیک

فقط با چند کلیک گزارش نظارت خود را آماده چاپ و ارسال کنید

ارسال پیامک های اطلاع رسانی به مهندسان

با استفاده از چکلیست های اجرایی و ارسال پیامک اطلاع رسانی در هر مرحله سایر مهندسان پروژه را از مراحل کار مطلع نمایید

کتابخانه همیشه همراه

کتابخانه جامع همکار ما همیشه و هر زمان در دسترس شما خواهد بود

آموزش های رایگان

مدیریت اسناد و مدارک، نقشه ها، چکلیست های اجرایی، بایگانی گزارش ها و ... در مدیریت پروژه همکار ما

 • مدیریت دفتر مهندسی

  مدیریت آسان دفاتر مهندسی، بایگانی نقشه ها و مدارک و مدیریت پرداخت ها و دسترسی راحت به آنها در هر زمان و مکان

 • مدیریت پروانه های مهندسی

  مدیریت پروانه های مهندسی خود از جمله تاریخ تمدید،ارتقا و ... را به همکار ما بسپارید

 • مدیریت و بایگانی گزارشها

  تمامی گزارش های خود را با خیال راحت بر روی سرورهای همکار ما آپلود و بایگانی کنید

 • تقویم با قابلیت یادآوری کارها

  به کمک تقویم همکار ما به راحتی فعالیت و کارهای خود را ثبت و زمانبندی کنید

 • مدیریت دوره های ارتقا پایه

  دوره های ارتقا پایه مورد نیاز شما را مشخص و با تمام جزئیات نشان خواهد داد

 • مدیریت پروژه های مهندسی

  به راحتی پروژه های خود را ثبت کنید سایر مهندسان را به پروژه اضافه کنید و به صورت مستقیم با آنها در ارتباط باشید

 • گزارش نویسی اتوماتیک

  فقط با چند کلیک گزارش نظارت خود را آماده چاپ و ارسال کنید

 • ارسال پیامک های اطلاع رسانی به مهندسان

  با استفاده از چکلیست های اجرایی و ارسال پیامک اطلاع رسانی در هر مرحله سایر مهندسان پروژه را از مراحل کار مطلع نمایید

 • کتابخانه همیشه همراه

  کتابخانه جامع همکار ما همیشه و هر زمان در دسترس شما خواهد بود

 • آموزش های رایگان

  مدیریت اسناد و مدارک، نقشه ها، چکلیست های اجرایی، بایگانی گزارش ها و ... در مدیریت پروژه همکار ما

تعرفه خدمات همکار ما

با کلیک کردن بر روی هر کدام از پلان ها با جزئیات هر پلان آشنا شوید

پلان رایگان
یک ماه دسترسی رایگان به تمامی بخش ها
 • ثبت و مدیریت تمامی پروژه ها
 • مدیریت دفتر فنی مهندسی
 • مدیریت مالی پروژه ها (حسابداری)
 • بایگانی مدارک و نقشه ها
 • تنظیم و مدیریت قرارداد و نامه اداری
 • دسترسی به سیستم گزارش نویسی
 • دسترسی به ارسال پیامک اطلاع رسانی
 • دسترسی به چک لیست های اجرایی
یک ماهه / رایگان
پلان مهندسین
مدیریت پروژه های نظارت، اجرا و طراحی
 • ثبت و مدیریت تمامی پروژه ها
 • مدیریت دفتر فنی مهندسی
 • مدیریت مالی پروژه ها (حسابداری)
 • بایگانی مدارک و نقشه ها
 • تنظیم و مدیریت قرارداد و نامه اداری
 • دسترسی به سیستم گزارش نویسی
 • دسترسی به ارسال پیامک اطلاع رسانی
 • دسترسی به چک لیست های اجرایی
یک ماهه / 19،000
شش ماهه / 99،000
یک ساله / 199،000
پلان دفاتر
مدیریت دفاتر فنی مهندسی
 • ثبت و مدیریت تمامی پروژه ها
 • مدیریت دفتر فنی مهندسی
 • مدیریت مالی پروژه ها (حسابداری)
 • بایگانی مدارک و نقشه ها
 • تنظیم و مدیریت قرارداد و نامه اداری
 • دسترسی به سیستم گزارش نویسی
 • دسترسی به ارسال پیامک اطلاع رسانی
 • دسترسی به چک لیست های اجرایی
یک ماهه / 29،000
شش ماهه / 149،000
یک ساله / 249،000
پلان حرفه ای
پلان مهندسین + پلان دفاتر
 • ثبت و مدیریت تمامی پروژه ها
 • مدیریت دفتر فنی مهندسی
 • مدیریت مالی پروژه ها (حسابداری)
 • بایگانی مدارک و نقشه ها
 • تنظیم و مدیریت قرارداد و نامه اداری
 • دسترسی به سیستم گزارش نویسی
 • دسترسی به ارسال پیامک اطلاع رسانی
 • دسترسی به چک لیست های اجرایی
یک ماهه / 39،000
شش ماهه / 199،000
یک ساله / 349،000
 • پلان رایگان
  یک ماه دسترسی رایگان به تمامی بخش ها
  • ثبت و مدیریت تمامی پروژه ها
  • مدیریت دفتر فنی مهندسی
  • مدیریت مالی پروژه ها (حسابداری)
  • بایگانی مدارک و نقشه ها
  • تنظیم و مدیریت قرارداد و نامه اداری
  • دسترسی به سیستم گزارش نویسی
  • دسترسی به ارسال پیامک اطلاع رسانی
  • دسترسی به چک لیست های اجرایی
 • پلان مهندسین
  مدیریت پروژه های نظارت، اجرا و طراحی
  • ثبت و مدیریت تمامی پروژه ها
  • مدیریت دفتر فنی مهندسی
  • مدیریت مالی پروژه ها (حسابداری)
  • بایگانی مدارک و نقشه ها
  • تنظیم و مدیریت قرارداد و نامه اداری
  • دسترسی به سیستم گزارش نویسی
  • دسترسی به ارسال پیامک اطلاع رسانی
  • دسترسی به چک لیست های اجرایی
 • پلان دفاتر
  مدیریت دفاتر فنی مهندسی
  • ثبت و مدیریت تمامی پروژه ها
  • مدیریت دفتر فنی مهندسی
  • مدیریت مالی پروژه ها (حسابداری)
  • بایگانی مدارک و نقشه ها
  • تنظیم و مدیریت قرارداد و نامه اداری
  • دسترسی به سیستم گزارش نویسی
  • دسترسی به ارسال پیامک اطلاع رسانی
  • دسترسی به چک لیست های اجرایی
 • پلان حرفه ای
  پلان مهندسین + پلان دفاتر
  • ثبت و مدیریت تمامی پروژه ها
  • مدیریت دفتر فنی مهندسی
  • مدیریت مالی پروژه ها (حسابداری)
  • بایگانی مدارک و نقشه ها
  • تنظیم و مدیریت قرارداد و نامه اداری
  • دسترسی به سیستم گزارش نویسی
  • دسترسی به ارسال پیامک اطلاع رسانی
  • دسترسی به چک لیست های اجرایی